VOORWOORD In 1941 lag het in ,,het voornemen", de gemeenten Ber gen en Schoorl samen te voegen. Men achtte dit toen een gerede aanleiding tot de uitgave van een gezamen lijk adresboek, hetgeen dan ook geschiedde. Van het voor nemen om dit boek „om de drie jaar" te vernieuwen en om ieder half jaar een lijst van mutaties uit te geven, is nimmer iets gekomen. Vanzelfsprekend hebben de oor logsjaren aan alle goede voornemens de grond ontnomen en waren de vraagstukken na deze dramatische periode voor de V.V.V. zo veelvuldig, dat het adresboek in de verdrukking geraakte. Bij de opzet van een nieuwe uitgave, ondervonden wij spontane instemming. Het bleef evenwel niet bij woor den, want zowel van de zijde der gemeente als die der V.V.V.'s, konden wij eveneens op de gevraagde medewer king rekenen. Dit boek draagt zoals bij al dergelijke uitgaven het stempel, dat het bij verschijning hier en daar weer ver ouderd is. Dat kan niet anders. Mensen gaan en komen iedere dag. Zo is dan ook door de afdeling Bevolking de datum van 1 Januari 1955 als uitgangspunt genomen bij de verstrekking der gegevens. Tot een van de vele voorkomende fouten in een adres boek behoren als regel, onjuist vermelde beroepen. Dit is niet de schuld der gemeente, noch van ons. Wanneer de bewoners hun beroepsverandering niet kenbaar ma ken, blijven zij op hun oorspronkelijk beroep genoteerd staan. Dit geldt ook voor zaken. De samenstelling der Verenigingslijst moest de V.V.V. „van de grond af opbouwen. Er is hierbij alles gedaan wat gedaan kon worden om zo volledig mogelijk te zijn, in het besef dat een complete verenigingslijst wel zeer belangrijk is. Wie werkt, maakt fouten. Wie zijn arbeid zoekt in het documenteren van adressen-materiaal, kan elke dag op nieuw beginnen. Het ligt evenwel ook in ons voorne men, het boek geregeld te vernieuwen. Wie aan de com pletering daarvan mede in zijn eigen belang wil mede werken, kan de gegevens daartoe verstrekken aan het Nederlands Documentatiebureau, Mei 1955. Kantoor-adres: Kerkplein 1, Alkmaar. Woon-adres: St. Antoniusstr. 26, Bergen

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Bergen | 1955 | | pagina 5