Rijks-, Provinciale- en Gewestelijke Instellingen Religieuze Instellingen 6 Gemeentelijk Bureau voor Huisvesting, Kennemerstraatweg 75, tel. 2282 Gemeente Lichtbedrjjven, Helderseweg 14, tel. 6041 Gemeente Gasbedrijf, Helderseweg 14, tel. 6041 Gemeentelijk Marktwezen, Helderseweg 24, tel. K 2200-2992 Openb. Leeszaal en Bibliotheek, Langestraat 93, tel. K 2200-2858 Openbare Werken, Kantoor Keetgracht 1, tel. 5745 Bureau van Politie, Kerkplein 8, tel. 2444 en 2445 Gemeentelijk Slachthuis, Helderseweg 24, tel. Kantoor K 2200-2992 Gemeentelijk Bureau voor Sociale Zaken, Doelenstr. 42, tel. 6141 Gem .Volkscredietbank en Financieringsinstituut, Doelenstr. 40 Overdekte, Canadaplein 1, tel. 3500 Zomerbad, Sportparklaan 1, tel. 3701 Gemeentelijk Sportpark, Sportlaan, tel. 4285 Nutsspaarbank, Nieuwesloot 50 Post- en Telegraafkantoor, Waaigat 1 Arrondissements-Rechtbank, Geestersingel 13, tel. 3923, 2324 Ontvanger der Dir. Belastingen, Invoerr. en Acc., Kantoor Gast huisstraat 2, tel. 3225 Borgstellingsfonds voor de Middenstand in Noordhollands Noorder kwartier, Varnebroek 1, tel. 3141, giro 290431 Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken (D.A.C.W.) Disstr. 1, Nassaulaan 1, tel. 4245 Gewestelijk Arbeidsbureau Alkmaar, Doelenstraat 44, tel. 4441, Dir. H. de Grijs, tel. 2134, huis: Comansstr. 29, tel. 2127 Keuringsdienst Noordholland, Wilhelminalaan 28 Keuringsdienst voor Waren, Paternosterstraat 20 Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier, Kennemer straatweg 13, tel. 2644 Huuradviescommissie Alkmaar, Secretariaat (tevens voor de com missies Hoorn en Den Helder): Gasthuisstraat 2 Districts-armenraad, Oudegracht 196 Inspectie der Belastingen, Kennemerstraatweg 21, tel. 4841 Inspectie der domeinen, Wilhelminalaan 4, tel. 02200-2790 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwar tier, Kantoor: Varnebroek 1, tel. 3141 en 3142 Keuringsdienst voor Waren te Alkmaar, Paternosterstraat 20, telefoon 3882 Plantenziektekundigedienst, Stationsweg 50, Heiloo Koninklijke Marechaussee „Brigade Alkmaar", Cort v.d. Linden- kade 20, tel. 4185 Indelingsraad, Westerweg 48, Heiloo, tel. 5341 Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag Gewestelijke Commissie Noordholland Noord, Secretaris: J. Otten- bros, Lyceumstraat 10 Ned. Heidemaatschappij, de Blinkenlaan 7, Heiloo Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland, Adres: Kenne- merpark 31, tel. 2112 Landmeetkundige Dienst Kadaster, Nieuwesloot 36 Raad van Arbeid, Helderseweg 1, tel. 5241 Rijkspolitie te Water, post Akersloot, Pontweg Zuid 332 a, tel. K 2513-290/223/459 Rijkswaterstraat, adres Emmastraat 2, tel. 3746 Kon. Landmacht en Gewestelijk Noordholland-Noord van de Soci ale Dienst van het Ministerie van Oorlog, Doelenstr. 44, tel. 5341 Telefoondistrict Haarlem, Zijlstraat 44, tel. 17400 - Alkmaar, Koorstraat 18 Grote Kerk, Ned. Herv., gelegen aan het Kerkplein Kapelkerk, Laat hoek Kapelsteeg Gebouw Vrijz. Hervormden, adres Heul 11, tel. 6059 Gebouw „Waakt en Bidt", Laat 221-223, tel. 5398 R.K. Kerk, St. Laurentius, Verdronkenoord 76 St. Dominicus Kerk, Laat St. Josef Kerk, Kennemersingel Bijzondere Raad St. Vincentius Vereniging, Brouwerstraat 11 Gereformeerde Kerk, Oude Gracht 157 Baptisten Gemeente, Hofstraat 15—17 Doopsgezinde Gemeente, Koningsweg 10 Nederlands Israëlitische Gemeente, secr. Houtweg 19 Oud-Kath. Gemeente, Corfstraat 63 Evang. Lutherse Kerk, Oudegracht 187 Leger des Heils, Limmerhoek 27 Remonstrantse Gemeente, Fnidsen 45 Herv. Mannenvereniging „In dienst der Kerk", Tj. Wolda, v.d. Lijn- straat 2 Kerk. Kiesver. „Onze Ned. Herv. Kerk", Noorderkade 26 Ver. „de Evang. Unie", Doelenstraat 30 Vrijz. Herv. Vrouwenver., Middaggroep, Brouwerstraat 12 Ger. Vrouwenver. „B.I.O.S.", v. Houtenkade 28 Ger. Mannenver. „Calvijn", v. Everdingenstraat 1 Bijbelkioskver., Nieuwlandersingel 49 Geref. Bond tot Verbr. en Verdediging der Waarheid in de Ned. Herv. (Geref. Kerk), Spoorstraat 73 Kiesver- ..Schrift en Belijdenis", Kenn.str.weg 31 Bijbelgenootschap, afd. Alkmaar, Nassauplein 30

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 6