Landbouworganisaties Publiciteitsorganisaties Politieke partijen Radio Vakverenigingen 12 Kath. Jongensjeugdzorg, Verdronkenoord 44 Kath. Kinderuitzending, Oudegracht 283 Gezinszorg: Stichting Kath. Gezinszorg en Gezinshulp, secretariaat: Ruysdael. kade 15 Interkerkelijke Commissie v. Gezinsverzorging, uitgaande van de Diaconieën der Herv. en Evang. Luth. Gemeenten, Toussaintstr. 14 Gereformeerde Gezinszorg, Lamoraalstraat 11 Diaconie der Ned. Herv. Kerk, Corfstraat 16 Diaconie der Remonstrants Geref. gemeente, Gr. Jankade 3 „Westerlicht", Secr.: Pr. Julianalaan 14 Zendingskrans „Maria Martha, Ropjeskuil 30 Zendingskrans „Dorcas", Oudegracht 221 Ned. Genootschap tot Reclassering, Dr. Schaepmanplein 19 Prot. Chr. Reclasserings-Vereniging, Lyceumstraat 67 R.K. Reclasseringsver., Laat 208, tel. 5088 Zonnestraal-N.V.V. T.B.C.-fonds, Uitenboschstraat 75 T.B.C.-fonds „Draagt Elkanders Lasten" Vogelenzang 28 Ver. tot bevordering der belangen v. Slechthorenden, Huize Wes terlicht Ver. „Het Zonnehuis", Rembrandtstraat 32 R.K. Woonwagenliefdewerk, Hoeverweg 19 Alkmaars Kleding- en Dekkingscomité, Rozenstraat 10 R.K. Wees- en Armbestuur, Verdronkenoord 27 St. Elisabethsvereniging, Payglop 22 Nat. Chr. Geheelonthoudersvereniging, Westerweg 147 S.O.V. afd. Alkmaar, Akeleistraat 22 Kath. Bond v. Bejaarden en Gepensionneerden, Lyceumstraat 72 Stichting 1940-45, Boezemsingel 10 U.V.V., Unie Vrouwelijke Vrijwilligers, Kennem.str.weg 131 Onderstaande kantoren zijn gevestigd in het Landbouwhuis: Bond van op Coöperatieve grondslag werkende Zuivelfabrieken Kaas- en Botercontrölestation Rijksveeteeltconsulent V eevoederbureau Zuivelkwaliteitsbureau Z.K.B. Bond v. Rundveefokverenigingen Provinciale Gezondheidsdienst Prov. Commissie v.d. Veilingen Groot Yorkshire Varkensstamboek Texels Schapenstamboek Vereniging het Landbouwhuis „Noord-Holland" Coöperatieve Zuivelbank Alkmaar Botercontrölestation „Noord-Holland" Rijksveeteelt-consulentschap Noord-Holland Vereniging Prov. Veilingbond Noord-Holland Prov. Bond Ver. voor K.I. Prov. Commissie van Toezicht op de K.I. in Noord-Holland Keuringsdienst Noordholland van de N.A.K. Commissie Land- en Tuinbouwtentoonstelling Proefstation v.d. Groenteteelt in de volle grond in Nederland Alkmaarsche Courant, Voordam 11 Noordholl. Dagblad, Ritsevoort 52 Het Parool, Langestraat 8 Ver. Noordholl. Dagbladen N.V., Voordam 11 De Telegraaf, Zijdam 5 Alg. Handelsblad en Dagblad Trouw, Koorstraat 13 Het Vrjje Volk, Koorstraat 8 Alkmaars Weekblad, Magdalenenstraat 17 Partij van de Arbeid, Schaepmankade 18 Katholieke Volkspartij, Oudegracht 212 Christelijk Historische Unie, Nieuwpoortslaan 30 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Bergerweg 20 Communistische Partij Nederland, Zevenhuizen 2 Jeugdorganisatie „Jonge Strijd", Langestraat 16 Chr. Hist. Jongerengroep, Benedenweg 184, St. Pancras A.R. Kiesver. „Nederland en Oranje", Wilhelminalaan 20 Humanistisch Verbond, Comansstraat 16 Human. Jongeren-Gem. H.J.G., Kennemerstraatweg 246 A.R.J.O.S., Dathenusstraat 8 „Nieuwe Koers", P.v.d. A„ Metiusgracht 6 Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (J.O.V.D.), Hofdijk straat 3 V.A.R.A., Korenbloemstraat 11 A.V.R.O., Zijdam 5 K.R.O., Ropjeskuil 6 N.V.V. Bestuurdersbond Alkmaar, Coornhertkade 28 Aangesloten afdelingen: Alg. Bond v. Ambtenaren, N. G. Piersonstraat 35

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1956 | | pagina 12