ALKMAAR belangrijk in de rij der steden. De gegevens voor dit Adresboek zijn verstrekt door de afdeling Bevolking der gemeente Alkmaar en bijgewerkt tot Juni 1951 De gegevens voor het Zakenregister zijn verstrekt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, bijgewerkt tot 1 Oct. 1951 Aantal inwoners de gemeente per 1 Januari 195140.053 Wie zijn titelatuur, beroep of adres verkeerd vindt vermeld, wordt aangeraden daarvan kennis te geven aan de hierboven vermelde instanties, oa in het vervolg fouten te kunnen vermijden. Gehele of gedeeltelijke nadruk van dit boek is verboden Alkmaar en haar Kaasmarkt vormen één begrip. Men kan U daar van vertellen in elk informatiebureau „waar ook ter wereld". Wij zijn daar trots op en dat moet zo blijven. In het eigen land heeft Alkmaar een dubbele betekenis, door haar tevens de stad der victorie te noemen. Dragen deze kenmerken de naam der stad reeds voldoende uit, het zou de eer van generaties te na komen, indien de nog overgebleven muren van dit oude bolwerk niet getuigden van zeer veel schoons dat door de eeuwen heen bewaard is gebleven. Zeker, ook hier hebben moker en onverstand rond de eeuwwisseling de gaafheid van de gouden tijd aangetast, doch bezadiger ingestelde bestuurders hebben, zij het dan ook in de laatste minuut een dringend halt toegeroepen aan al die belagers van historie, cultuur en tradities. Daarvan getuigt nog een serie bouwwerken, welke een uniek karakter dragen en de bewondering opwekken van allen die zich de moeite gaven op rustige wijze de oude vestingstad te bezichtigen. Dit boek leent zich er niet voor om volledige beschrijvingen te geven. Is U vreemdeling in de stad, is U jaren lang inwoner en weet U toch ook weinig van hetgeen Alkmaar te bieden heeft? De beantwoording van deze vraag is eenvoudig. Richt dan allereerst Uw schreden naar het monumentale Waaggebouw, waarin de bureaux ten dienste van het Vreemdelingenverkeer gevestigd zijn. Daar beschikt men over een schat gegevens, waaruit naar hartelust geput kan worden. En niet alleen over Alkmaar. Over de gehele provincie, ja over ge heel Nederland is men daar georiënteerd. Wilt U reisverbindingen weten, hetzij naar het buitenland of de provincie in? Op het V.V.V.- Bureau is men dagelijks „bij". Elke verandering van spoorweg diensten, ponten, veren en bussen, wordt geregeld aan dit bureau doorgegeven, waarvan duizenden profiteren. Geen wonder dan ook, dat een dergelijke nuttige instelling allerwege waardering geniet. Geeft U op als lid van Uw plaatselijke V.V.V., die er aanhoudend op uit is, de belangen van stad en dorp te dienen.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1951 | | pagina 6