305 Gemeentelijke cursus voor de hoofdacte. J. Medemblik, te Ursem, directeur, leeraar paedagogiek. S. Elte Jr., waarn. directeur, leeraar lezen, Nederl. taal en letterkunde. J. Crone, leeraar teekenen. A. H. Bijleveld, leeraar kennis der natuur en natuurkunde. J. A. Zwarteveen, leeraar wiskunde. A. Brands, te H. H. Waard, leeraar aardrijkskunde. K. Zwiep, te Stompetoren, leeraar geschiedenis. Afdeeling Alkmaar van den bond van Ned. onderwijzers. J. J. T. Kooij, voorz. D. Speets, penningm. J. Ott, 2e voorz. Mej. A. C. Q. Romunde, 2e secr. D. L. Beijneveld, le sec. Nederl. Onderw. Genootschap, afd. Alkmaar. T. Ypma, voorzitter. D. van den Berg, secr. A. Ohlen, vice-voorzitter. Mej. C. M. van 't Veer, 2e secr. Vacature penningm. Afdeeling Alkmaar van den Bond van R. K. Openbare Onderwijzers (R.O.O.B.) B. Veltman, H. e. S. Heiloo, voorzitter. O. J. Meijer, H. e. S. Limmen, penningm. J. Verheggen, H. e. S. Egmond-binnen, secr. Houdt hare bijeenkomsten in Café „Hazes", Luttik-Oudorp, Alkmaar. „Volksonderwijs", Vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland, afd. Alkmaar. J. A. Verkuyl, voorz. M. L. C. Pool. P. J. Preijer, penningm. F. C. Rike. C. de Boer. F. J. Attkes, secret. Q. W. v. d. Veen. Nutscommissie voor onderwijs. H. v. d. Heij, districts-correspondent voor het vakonderwijs. A. Versteege, arrondissements-correspondent. J. A. Verkuyl, plaatselijk correspondent. b. Bijzonder Onderwijs. Christelijke School (Doelenstraat). Onderwijzend personeel. A. Dijkers, hoofd, Cabeljaustraat 1. Mej. M. Tak. A. Schuur Entingh. M. J. A. Hijmensen. Th. Kramer. A. Piet, vakonderw. handw. K. Seinstra. Conciërge: H. Bakker, Doelenstraat 27. Vereeniging tot bevordering van Christelijk schoolonderwijs te Alkmaar. Ds. T. Kloosterman, voorz. Ds. H. Meijer. A. A. de Groot, secr. H. Wolzak Gz. N. v. d. Poll, penningm. A. Dijkers, adv. lid. J. Ringers. Vacature.

Adresboeken Regionaal Archief Alkmaar

Adresboek van Alkmaar | 1915 | | pagina 320